دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • پژوهش و آموزش
  • ُسیستم نوبت دهی
  • راهنمای مراجعین
  • درباره مرکز
  • کارکنان


نوبت دهی حضوری
نوبت دهی تلفنی
نوبت دهی اینترنتی
راهنمای استفاده از سیستم نوبت دهی

معرفی پزشکان مرکز آموزشی در مانی شهید اکبر آّبادی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۶ | 
نام نام خانوادگی رشته (پزشک عمومی، پزشک متخصص، دندانپزشک عمومی، دندانپزشک متخصص و داروساز) مدرک (دکترای عمومی، تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ) نوع تخصص (فقط در مورد پزشکان متخصص و دندانپزشکان متخصص) وضعیت هیات علمی (تمام وقت، تمام وقت جغرافیایی، غیر تمام وقت و ...) تعداد ماههای حاضر در سال تعداد روزهای حضور در ماه میانگین ساعات حضور روزانه نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر نام بیمارستان نوع  بیمارستان سازمان متبوع (دانشگاهی، خصوصی، خیریه، نفت، تامین اجتماعی و ...)
آرش  بردبار پزشک فوق تخصص فوق تخصص نوزادان تمام وقت 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم   کاشانیان پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 10 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
ماشاءا... کاظمی زاده پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
نبی ا...   نصیری پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه   شریف زاده محلاتی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
مهناز   اشرفی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 17 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
شهره   بهاء صدری پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 5 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
فریده   کی پور پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
منصوره   شعبانی زنجانی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
افسانه   قاسمی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت  12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
شایسته   پراشی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
فتانه   زنوزی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت 12 21 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 مریم   رحیمی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
مژگان    جاودانی مسرور تنها  پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و IVF زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
ماندانا  رشیدی میبدی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و IVF زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 آزاده   اکبری سنه پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و IVF زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 ربابه   محمدبیگی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم  کرمعلی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 3 4 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم  کرمعلی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 9 12 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
شهناز   احمدی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و IVF زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 3 4 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
شهناز   احمدی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ نازایی و IVF زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 9 12 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم   چمنی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ پریناتولوژی زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 10 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 نوشین    اشراقی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 8 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
نوشین اشراقی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 4 25 6 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
سیده شهرزاد  هاشمی دیزجی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ پریناتولوژی زنان و زایمان تمام وقت جغرافیایی 2 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
سیده شهرزاد  هاشمی دیزجی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ پریناتولوژی زنان و زایمان غیرتمام وقت 8 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
مجید  کلانی پزشک متخصص فوق تخصص نوزادان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
آرش   بردبار پزشک متخصص فوق تخصص نوزادان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 ماندانا    کشاکی پزشک متخصص فوق تخصص نوزادان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 علی   معذوری پزشک متخصص فوق تخصص نوزادان تمام وقت جغرافیایی 12 25 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم   سابوته پزشک متخصص فوق تخصص نوزادان تمام وقت جغرافیایی 12 20 7 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
غلامعلی   محدث پزشک متخصص متخصص اطفال تمام وقت 12 23 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
عبدالرضا   استقامتی پزشک متخصص متخصص اطفال تمام وقت 12 23 5 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
لادن   یونسی اصل پزشک متخصص متخصص رادیولوژی تمام وقت جغرافیایی 12 25 4 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 زهرا   زندیه PHD بیولوژی تولید مثل PHD تمام وقت جغرافیایی 4 16 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 آزاده    شجاعی PHD ژنتیک پزشکی PHD تمام وقت جغرافیایی 4 16 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 مریم  مظلومی پزشک متخصص متخصص زنان و زایمان غیرتمام وقت 12 25 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
شمس الدین   علاقی پزشک متخصص متخصص اطفال غیرتمام وقت 12 5 18 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
مرجان  یزدان پناه پزشک متخصص متخصص اطفال غیرتمام وقت 12 4 18 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 جمال   نجاریان طوسی پزشک متخصص متخصص اطفال غیرتمام وقت 12 5 18 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
سیدجواد سیدجعفر رنگرز پزشک متخصص متخصص اطفال غیرتمام وقت 12 8 24 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
شهرام   شکرانی فر پزشک متخصص متخصص بیهوشی غیرتمام وقت 12 4 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدابراهیم   زالی پزشک متخصص متخصص بیهوشی غیرتمام وقت 12 4 24 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
فرهاد   زمانی پزشک متخصص متخصص بیهوشی غیرتمام وقت 12 4 24 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمدرضا    مهاجر پزشک متخصص متخصص بیهوشی غیرتمام وقت 12 4 24 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد  حقیقت پزشک متخصص متخصص بیهوشی غیرتمام وقت 12 4 24 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
کامران   غفرانی پزشک متخصص متخصص بیهوشی غیرتمام وقت 12 4 24 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 شاپور   ایرملو پزشک متخصص متخصص بیهوشی غیرتمام وقت 12 4 24 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
مهرنوش احمدی پزشک متخصص متخصص داخلی تمام وقت 12 20 8 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 فرناز   خداپرست پزشک متخصص متخصص قلب و عروق غیرتمام وقت 6 25 2 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 کیانا   کولائی نژاد پزشک متخصص متخصص پزشکی قانونی تمام وقت 11 15 6 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 حسن   موحدین پزشک متخصص متخصص جراحی عمومی غیرتمام وقت 11 آنکال میباشد دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
میرمحمد میرمحمدی پزشک متخصص متخصص اورولوژی غیرتمام وقت 12 آنکال میباشد دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
سیدرضا  میری پزشک متخصص متخصص بیماریهای قلبی مادرزادی غیرتمام وقت 12 4 3 دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شهید اکبر آبادی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

دفعات مشاهده: 7020 بار   |   دفعات چاپ: 175 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر