مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی- [اخبار پایگاه]
عرفه روزی است که خدا درهای مغفرت و بخشش و رحمتش را بر روی بندگان خود می گشاید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۹ | 
عرفه روزی است که خدا درهای مغفرت و بخشش و رحمتش را بر روی بندگان خود می گشاید

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=48.30048.54213.fa
برگشت به اصل مطلب