نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد رسیدگی به شکایات

نام و نام خانوادگی : فتانه صمد زاده

۱- رسیدگی به شکایات ورودی از ارباب رجوع و مراجعین

۲- ارجاع شکایات به ریاست و مدیریت بیمارستان

۳- تشکیل کمیته رسیدگی به شکایات به صورت ماهانه

۴- تشکیل کمیته عوارض بیمارستانی در صورت لزوم در اسرع وقت

۵- تهیه شاخص های آماری به صورت ماهانه

۶- ارجاع شکایات بجز رده های تخصصی مربوطه

۷- انجام تحقیقات از شاکی و مسئولین مربوطه

۸- جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به موضوع شکایت 

Template settings