نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

گزارش عملکرد کتابخانه

گزارش عملکرد کتابخانه بیمارستان شهید اکبرآبادی در سال 1400

*به روزرسانی وب سایت کتابخانه

* نیازسنجی از کاربران جهت تهیه منابع مورد نیاز

* انجام خدمات وجین کتابهای قدیمی مجموعه

* فهرستنویسی و آماده سازی کتب خریداری شده جدید

* انجام خدمات تسویه حساب رزیدنت های فارغ التحصیل

* اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی در خصوص برقراری پایگاههای اطلاعاتی

* به علت واقع شدن سالن کارگاه ها در طبقه فوقانی کتابخانه، کارگاه های مختلف مانند اصول ایمنی بیمار، و اصول آموزش اطفاء حریق برگزار گردیده است.

* انجام خدمات عضویت فراگیران جدید به صورت دستی

 

Template settings