نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد تجهیزات پزشکی

نام و نام خانوادگی : پریسا سلیمانی

1- نظارت بر کنترل کیفیت و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی 

2- نظارت و تائید کلیه فاکتورهای تجهیزات پزشکی

3- برنامه ریزی، اجرا و نظارت جهت بازدید دوره ای تجهیزات پزشکی

4- برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از کلیه بخش های بیمارستانی 

5- طراحی و تهیه فرم های مورد نیاز

6- کنترل و نظارت بر کلیه خریدهای مواد و تجهیزات پزشکی

7- تهیه دستورالعمل های نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی 

8- نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی

9- نظارت بر قراردادهای خدمات پس از فروش

10- نظارت بر نقل و انتقالات تجهیزات پزشکی

11- نظارت بر ارتقا و به روز رسانی تجهیزات پزشکی

12- عضویت و حضور فعال در کمیته دارو و تجهیزات پزشکی

13- به روز رسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی

14- حفظ و تکمیل سوابق فنی تجهیزات 

15- برنامه ریزی برای انجام فرایندهای نگهداری پیشگیرانه و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی

16- ایجاد کتابخانه تخصصی تجهیزات اعم از کاتالوگ و اسناد فنی و کاربری تجهیزات 

17- نظارت بر نگهداری و بکارگیری دستگاه های موجود در مرکز و تنظیف سطوح خارجی آن

18- بررسی جامع شرایط فنی دستگاه های فرسوده و تعیین غیرقابل استفاده بودن و اسقاط انها 

19- انجام تعمیرات و نظارت بر انجام تعمیرات 

20- آموزش طریقه کاربری و نگهداشت تجهیزات پزشکی به کاربران 

 

Template settings