نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

در کلینیک پرستار پیگیر فرآیند پیگیری بیماران بستری با مشارکت تیم درمانی – مراقبتی تخصصی پس از ترخیص از بیمارستان طراحی ، اجرا و ارزشیلبی می شود.و به عنوان یکی از راهبرد ها جهت تداوم مراقبت از بیمار با هدف پیشگیری از مشکلات پس از ترخیص ، کاهش مدت اقامت در بیمارستان ، کاهش بستری مجدد و ارتقای هماهنگی خدمات پیگیری بیمار پس از ترخیص می باشد. پیگیری بیمار پس از ترخیص توسط پرستار پیگیر موجب افزایش پایبندی به مراقبتی، بهبود پیامدهای بالینی و کاهش فرآیندهای مراقبت می شود

در این مرکز به صورت ویژه پیگیری نوزادان پر خطر ترخیص شده از بیمارستان طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت و درمان انجام می شود و با توجه به اینکه نوزادان پر خطر فالوپ های متعدد در زمانهای مشخص دارند پرستار پیگیر در تمام مراحل پا به پای خانواده در زمینه انجام درست و به موقع موارد درخواستی همراه خانواده می باشد و به ایشان به صورت تلفنی و حضوری آموزش و راهنمایی های لازم را به عمل می آورد.

و به این وسیله رسالت طرح پرستار پیگیر را که شامل بررسی و ارزیابی بیمار و خانواده پس از ترخیص و ارائه خدمات و مراقبتهای لازم از جمله آموزش به بیمار و خانواده ، ارائه خدمات ارجاع ، پیگیری و در نهایت ارزشیابی است را انجام می دهد.

ایام هفته ساعات فعالیت تلفن های تماس
شنبه تا پنجشنبه 8-13 55606034 داخلی 280
Template settings