نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد آمار

نام و نام خانوادگی : فاطمه بالازاده

1- پیگیری و تکمیل آمار و اطلاعات بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی در پایان هر ماه

2- جمع بندی و آنالیز آمار کلیه بخشهای کلینیکی و پاراکلینیکی در بازه های زمانی مختلف

3- استخراج آمار عملکرد پزشکان

4- پاسخگویی به آمارهای درخواستی درون و برون سازمانی بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان

5- استخراج و تحلیل شاخص های آماری مختلف

6- ارسال آمار به مراکز ذیربط تحت پوشش دانشگاه

7- استخراج آمار و گزارشات مختلف بالینی برای مقاصد اعتبار بخشی و ارائه به دفتر مدیریت کیفیت

8- پاسخگویی به محققان در زمینه اطلاعات آماری

9-استخراج و تکمیل آمارهای نظام نوین

10- جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به بیماران فوت شده

11- کنترل و تکمیل سامانه آمار و اطلاعات وزارت بهداشت (آواب) بصورت ماهانه

12- کنترل و تکمیل اطلاعات سامانه گردشگری وزارت بهداشت

13- استخراج، جمع آوری و تکمیل آمار طرح تحول نظام سلامت

14- تکمیل آمار داشبورد مدیریتی در قالب فرم مربوطه

Template settings