نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

رئیس بخش: آقای دکتر مجید اکلملی
مسئول بخش:خانم لیلا حسن نژاد

 

این بخش دارای ۴ اتاق عمل می باشد که در آنها کلیه اعمال جراحی زنان و عمل  سزارین تحت نظر پزشکان متخصص زنان و زایمان و بیهوشی انجام می گیرد و کادر پرستاری مجرب آن عهده دار مراقبت های بعد از اعمال جراحی از مددجویان در بخش ریکاوری می باشند.
اتاق۱:اتاق ژنیکولوژی می باشد که شامل تخت ژنیکو و دوعدد زیرپایی می باشد و نمونه های پاتولوژی در این اتاق نگهداری می شود و فقط اعمال ژنیکو مثل D&Cو ترمیم اپی زیاتومی در این اتاق انجام می شود.
اتاق ۲:شامل تخت جراحی ،چرغ سیالیتیک ،دستگاه کوتر،دستگاه ساکشن می باشد.
اتاق ۳:اعمال لاپاراسکوپی و هیستوروسکوپی در این اتاق انجام می شود و ست لاپاراسکوپ و هیستوروسکوپ در ابن اتاق مستقر است.
اتاق ۴:شامل تخت جراحی،دستگاه ساکشن،دستگاه کوترو دستگاه بیهوشی می باشد و در این اتاق اعمال جراحی عفونی انجام می شود.
همه اتاقها به تخت جراحی ،پایه تخت ژنیکولوژی ،چراغ سیالتیک،پایه سرم،دستگاه ساکشن،دستگاه بیهوشی،قفسه داروهای بیهوشی و دستگاه کوتر مجهز می باشد

Template settings