نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد بایگانی پزشکی

نام و نام خانوادگی : خدیجه راسخ

1. تفکیک و تنظیم (مرتب سازی) پرونده های تحویل گرفته شده ازحسابداری ترخیص
2. تفکیک پرونده ها براساس شماره جدید یا قدیم
3. پوشه کردن پرونده ها با شماره جدید
4. الصاق گزارش آزمایشگاه- رادیولوژی- پاتولوژی در پرونده بیماران
5. پاسخگویی و همکاری با پزشکان- محققان و دانشجویان مراجعه کننده به واحد جهت امور تحقیقاتی و آموزش
6. بایگانی پرونده های بستری براساس روش استاندارد تعیین شده
7. بایگانی پرونده های اورژانس و سرپایی
8. بایگانی کارت ایندکس بیماران در فایل های مخصوص
9. گرفتن نقص پرونده ها و ارسال پرونده های دارای نقص به بخش های مربوطه جهت رفع نقص
10. برآورد سالیانه اوراق و پوشه های پرونده های بخش مدارک پزشکی و پیگیری کامل جهت تهیه آنها
11. ثبت ورود و خروج پرونده ها در واحد
12. تشکیل پرونده سفید برای بیماران بستری- سرپایی و اورژانس
13. تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق و بایگانی مدرک فوت آنها
14. پاسخ به مکاتبات مربوط با پزشکی قانونی و ارگانهای دیگر با استفاده از سوابق و اطلاعات پزشکی و با هماهنگی مسئول مربوطه
15. برآورد فضای فیزیکی و قفسه های مورد نیاز بایگانی برای گسترش آتی
16. ذخیره و بازیابی اطلاعات پرونده بیماران با استفاده از کامپیوتر
17. ممهور نمودن پرونده ها به مهر ورود به کامپیوتر
18. گرفتن گزارشات آماری درباره بیماریها و اعمال جراحی از کامپیوتر برای محققان با هماهنگی مسئول بخش
19. راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود
20. همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
21. دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل
22. پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود

Template settings