نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

برنامه درمانگاه

رادیو تراپیست

شنوایی سنجی

جراح عمومی

متخصص ارولوژی

گفتاردرمانی

کاردرمانی

اطفال

آنکولوژیست

ژنیکولوژی

مامایی

اکوی قلب جنین و نوزاد

قلب

داخلی

ایام هفته

30/12-10

12-8

13-10

12-9

8-12

12-8

12-10

30/12-9

30/12-9

30/12-9

12-9

30/12-10

13-11

ساعت

*

*

*

*

*

*

آقای دکتر کلانی

*

خانم دکترمظلومی

خانم دکتراشراقی

خانم دکتر مهر علیزاده

*

خانم دکتر احمدی

شنبه

دکتر جعفر نژاد

*

آقای دکتر

صمدی

*

*

آقای دکتر 

چراغی

آقای دکتر معذوری

خانم دکتر محمدیان

خانم دکتر محمدیان

خانم دکتر متوسلیان

*

آقای دکتر بهلولی

خانم دکتر احمدی

یکشنبه

*

*

*

آقای دکتر نریمانی

خانم دکتر 

ترامشلو

*

خانم دکتر سابوته

*

خانم دکتر فاکهی

خانم دکتراشراقی

*

*

خانم دکتر احمدی

دوشنبه

*

*

*

*

*

آقای دکتر

چراغی

خانم دکتر کشاکی

*

خانم دکتر مختاری

خانم دکتر متوسلیان

آقای دکتر راد گودرزی

آقای دکتر بهلولی

خانم دکتر احمدی

سه شنبه

*

خانم دکتر مظاهری

*

آقای دکتر

عابدی

*

آقای دکتر امینی

آقای دکتر بردبار

*

خانم دکتر فاکهی

خانم دکتر احمدیان

*

*

خانم دکتر احمدی

چهارشنبه

*

*

*

*

*

*

آقای دکتر فرهنگ دوست

*

خانم دکتر محمدیان

خانم دکتر اشراقی

*

             *         

*

پنجشنبه

 

برنامه کلینیک ویژه

اطفال

ژنیکولوژی

پرناتولوژیست (مامایی)

داخلی

ایام هفته

12-10

30/12-9

12-9

13-11

ساعت

*

خانم دکترجاودانی مسرور

*

*

شنبه

*

خانم دکتر محمدیان

*

خانم دکتر احمدی

یکشنبه

آقای دکتر معذوری

خانم دکتر فاکهی

خانم دکتر اشراقی

*

دوشنبه

خانم دکتر کشاکی

*

خانم دکتر متوسلیان

*

سه شنبه

آقای دکتر بردبار

خانم دکتر جاودانی

*

*

چهارشنبه

*

*

*

*

پنجشنبه

 

Template settings