نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

برنامه درمانگاه

رادیو تراپیست

شنوایی سنجی

جراح عمومی

متخصص ارولوژی

گفتاردرمانی

کاردرمانی

اطفال

آنکولوژیست

ژنیکولوژی

مامایی

اکوی قلب جنین و نوزاد

قلب

داخلی

ایام هفته

12-8

12-8

13-10

12-9

8-12

12-8

12-10

30/12-9

30/12-9

30/12-9

12-9

30/12-10

13-11

ساعت

*

آقای شرفی

خانم دکتر کاردان

آقای دکتر حامدرضا نوریان

*

*

آقای دکتر سابوته

*

خانم دکترمظلومی

خانم دکتراشراقی

*

خانم دکتر خداپرست 

خانم دکتر احمدی

شنبه

*

آقای شرفی

*

*

*

آقای دکتر 

چراغی

آقای دکتر کلانی

خانم دکتر محمدیان

خانم دکتر محمدیان

خانم دکتر متوسلیان

*

آقای دکتر بهلولی

خانم دکتر احمدی

یکشنبه

خانم دکتر محدثه شاهین

آقای شرفی

خانم دکتر مستوره محمدی پور(جراح سینه)

*

خانم دکتر 

ترامشلو

*

خانم دکتر معذوری

*

خانم دکتر فاکهی

خانم دکتراشراقی

*

خانم دکتر خداپرست

خانم دکتر احمدی

دوشنبه

*

آقای شرفی

*

*

*

آقای دکتر

چراغی

خانم دکتر کشاکی

*

خانم دکتر مختاری

خانم دکتر اعزازی

آقای دکتر راد گودرزی

آقای دکتر بهلولی

خانم دکتر احمدی

سه شنبه

*

خانم دکتر مظاهری

*

*

*

آقای دکتر امینی

آقای دکتر بردبار

خانم دکتر علیزاده

خانم دکتر علیزاده

خانم دکتر متوسلیان

خانم دکتر گلچین

*

خانم دکتر احمدی

چهارشنبه

*

*

*

*

*

*

آقای دکتر فرهنگ دوست

*

خانم دکتر فاکهی

خانم دکتر اعزازی

*

             خانم دکتر خداپرست          

*

پنجشنبه

 

برنامه کلینیک ویژه

اطفال

ژنیکولوژی

پرناتولوژیست (مامایی)

داخلی

ایام هفته

12-10

30/12-9

12-9

13-11

ساعت

*

خانم دکترمریم مظلومی

خانم دکتر علیزاده

*

شنبه

*

خانم دکتر فاکهی

خانم دکتر متوسلیان

خانم دکتر احمدی

یکشنبه

آقای دکتر معذوری

خانم دکتر فاکهی

خانم دکتر اشراقی

*

دوشنبه

خانم دکتر کشاکی

خانم دکتر جاودانی

خانم دکتر اعزازی

*

سه شنبه

آقای دکتر بردبار

خانم دکتر علیزاده

خانم دکتر اعزازی

*

چهارشنبه

*

*

*

*

پنجشنبه

 

Template settings