نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

برنامه ریزی راهبردی فرایندی ساختاریافته، به منظور اجرای خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی است.اطلاعات موردنیاز برای برنامه راهبردی از طریق شناسایی کاربران، ارزیابی و تحلیل نیازهای آنها، ارزیابی محیط داخلی و خارجی کتابخانه و تجزیه و تحلیل روندهای مربوطه تأمین میشود. این برنامه به شناسایی وتوصیف راهبردهایی میپردازد که منابع انسانی، مالی، فنی و فیزیکی موردنیاز برای پاسخگویی به نیازهای کنونی و آینده، جهت رسیدن به بهترین خدمات برای کاربران را شناسایی، گردآوری و اولویت بندی میکنند.
برنامه راهبردی به منظور توسعه مطلوب خدمات آینده ی کتابخانه، راهبردهای مؤثری تعیین میکند، به گونه ای که بازتابی از اهداف، وظایف و به طور کلی نوآوری های سازمانی باشند. مدل های برنامه ریزی راهبردی بسیاری وجود دارد، کتابخانه باید با رویکرد سازمان مادر خود راهبری شودهدف برنامه راهبردی ارائه خدمات به کاربران و ذی نفعان بر اساس رسالت و چشم انداز سازمان مادر است
در تدوین اهداف برنامه راهبردی موارد توصیه شده به شرح زیر است:
الف- شناسایی ذی نفعان و نیازهای آنها
ب- تجزیه و تحلیل راهبردی برای شناسایی مسائل مهم در جهت موفقیت کتابخانه و خدمات اطلاعاتی
پ- تعیین چشم اندازها و مأموریتها
ت- تعیین اهداف کلی و اهداف عینی
ث- تدوین یک برنامه عملیاتی
ج- منابع انسانی، مالی، فیزیکی و فناوری
چ- بهبود کیفیت خدمات
ح- پیشبینی تغییرات محیطی و فناوری
خ- نظارت و ارزیابی
تدوین و زمانبندی:
برنامه ریزی راهبردی برای سه الی پنج سال زیر نظر شورای سیاستگذاری و تخصصی سازمان مادر با همکاری ذی نفعان تدوین میشود. در تدوین این برنامه ارزیابی نیازهای آتی کاربران مورد توجه قرار میگیرد.

 

Template settings