نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

برنامه عملیاتی کتابخانه

اهداف کوتاه مدت کتابخانه:

*تغییر فرایند امانت کتاب از دستی به سیستمی

*ثبت اطلاعات کتب لاتین و فارسی در نرم افزار آذرسا

*فعال نمودن عضویت و ثبت نام اعضا در نرم افزار کتابخانه

*ارتقاء کمی و کیفی منابع کتابخانه اعم از چاپی و الکترونیکی

*برگزاری کارگاهع های آموزشی مستمر

*همکاری با سایر کتابخانه های پزشکی


اهداف بلندمدت کتابخانه

*مجهز نمودن کتابخانه به سیستم و تجهیزات نوین

*طراحی و عملیاتی نمودن استفاده از کارت عضویت هوشمند برای تمامی اعضا

*فراهم اوردن امکانات جهت استفاده کاربران از مواد دیداری و شنیداری

*انتقال کتابخانه به مکان و فضای مناسب

Template settings