نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

  معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد بهبود کیفیت

نام و نام خانوادگی مسئول واحد : ندا محالی  

 

 عملکرد اصلی واحد بهبود کیفیت کمک به کلیه بخش ها و واحدها جهت استقرار استانداردهای اعتباربخشی با همکاری مسئولین مربوطه و آموزش پرسنل به صورت آبشاری می باشد.

با توجه به اهمیت اجرای استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان ها،این واحد مسئولیت بررسی و تحلیل سنجه ها و کمک به استقرار آنها با همکاری مسئولین بخش ها و واحدها را بر عهده دارد. همکاری در تدوین و بازنگری و پایش برنامه استراتژیک ، تدوین برنامه های عملیاتی مربوطه و نیز پایش فرایندها از طریق شاخص های SMART و اجرای برنامه های بهبود کیفیت و اقدامات اصلاحی از اصلی ترین وظایف این واحد می باشد.

تدوین شناسنامه شاخص ها و پایش شاخص های عملکردی و فرایندی و ارائه ی گزارشات حداقل فصلی ، سنجش رضایتمندی بیماران بستری و سرپایی و همراهان و نیز رضایتمندی پرسنل از دیگر وظایف این واحد می باشد.

مدیریت برگزاری کمیته ها بر اساس آئین نامه و تقویم زمان بندی و پایش و پیگیری مصوبات آنها نیز در حیطه ی وظایف این واحد می باشد.

مشارکت در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی و دستورالعمل ها و اطلاع رسانی و آموزش پرسنل و همچنین مشارکت در استقرار سنجه های ایمنی بیمار و نیز آموزش بیماران نیز از اهمیت ویژه ای در این واحد برخوردار است.

کنترل مستندات بیمارستان و تهیه و تدوین فرم ها و چک لیست ها ، مشارکت در تدوین و بازنگری فرایندها نیز بسیار حائز اهمیت می باشد.

پیگیری و پایش فرایند رسیدگی به شکایات نیز با همکاری مسئول رسیدگی به شکایات در این واحد به صورت مستمر اجرا می گردد.

Template settings