نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی : بهاره میرزا هدایت

۱-نظارت بر سلامت آب آشامیدنی بیمارستان
- نمونه گیری ماهیانه میکروبی آب شرب بیمارستان
- انجام تست کلر باقیمانده آب بیمارستان
- نمونه گیری شیمیایی آب آشامیدنی بیمارستان ودستگاه همودیالیز
- نظارت بر لایروبی وگند زدایی مخازن آب
۲-نظارت بر ایمنی وبهداشت مواد غذایی بیمارستان:
- بازرسی وکنترل اقلام خوراکی قبل از پخت وتوزیع (معدوم سازی یا عودت مواد خوراکی غیر قابل قبول)
- نمونه گیری ماهیانه مواد غذایی وارسال به آزمایشگاه مواد غذایی استان
- پیگیری انجام آزمایشات مختلف پرسنل شاغل در آشپزخانه(ایدز-هپاتیت- تست توبر کولین-کشت مدفوع و...)
- پیگیری گذراندن دوره بهداشت عمومی وکسب گواهینامه مربوطه توسط پرسنل آشپزخانه
- بازدید روتین از آشپزخانه وبررسی وضعیت بهداشتی آنجا
- نظارت بر رعایت بهداشت فردی (استفاده از کلاه –ماسک-دستکش-لباس کار مناسب-استحمام روزانه و...)
- نظارت بر رعایت موازین بهداشتی هنگام حمل –نگهداری –پخت وتوزیع غذا)
- آموزش وتوجیه کارکنان آشپزخانه در خصوص رعایت مقررات بهداشتی
- نظارت وپیگیری سمپاشی یا بهسازی آشپزخانه به منظور مبارزه با ناقلین
- پیگیری دریافت کارت معاینه پزشکی توسط پرسنل مربوطه:
گزارش موارد غیر عادی ومعضلات مکانیسم تهیه وتوزیع غذا به مسئولین بیمارستان
۳-نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها:
- تهیه اندیکاتور مناسب برای کنترل عملکرد دستگاهای اتوکلاوCSR وپسماندهای پزشکی
- پایش عملیات تفکیک زباله در بخش ها
- تهیه وتوزیع بر چسب های ویژه کیسه های زرد ومشکی وسیفتی باکس ها در بخش ها
- نظارت بر جمع آوری وتخلیه به موقع زباله ها در بخش ها
- نظارت بر نظافت صحیح وضدعفونی سطل های زباله وبین های مخصوص حمل پسماند
- نظارت بر نظافت وگندزدایی محل نگهداری موقت زباله وواحد بی خطر ساز
- نظارت بر رعایت اصول بهداشتی وایمنی هنگام جمع آوری وحمل زباله ها-:پیگیری جمع آوری به موقع پسماندها توسط شهرداری فارسان
- تنظیم تفاهم نامه ونظارت بربی خطر سازی پسماندهای  پزشکی سایرمراکز واشخاص حقیقی یا حقوقی
- آموزش بهداشت وایمنی به افراد وپرسنلی که در این راستا فعالیت می نمایند
۴-نظارت بر گندزدایی سطوح وتجهیزات
- توزیع محلول ضدعفونی کننده سطوح (در حال حاضرسارفوسپت ۲)دربخش ها وآموزش کاربردی آن به کلیه خدمه
- این محلول باغلظت ۱%برای ضدعفونی سطوح محیطی غیر قابل شستشو با آب بکار میرودب:توزیع محلول ضدعفونی کننده تجهیزات (در حال حاضر هلومد) در بخش ها وآموزش کاربردی آن به کلیه خدمه ها
- این محلول با غلظت ۱%در ۳۰دقیقه ویا۲%در ۱۵دقیقه برای ضد عفونی تجهیزات به روش غوطه وری بکار میرود
- این مواد توسط کارشناس بهداشت محیط بیمارستان از شرکت های معتبر خریداری وتوسط ایشان بر حسب نیاز توزیع میشود
۵-نظارت بر بهداشت دست ها:
- ساخت وتوزیع محلول ضدعفونی کننده دست دربخش ها وآموزش استفاده صحیح از آن به کلیه پرسنل
- آموزش شستشو وضدعفونی اصولی دست ها وکاربری صحیح دستکش به نیروهای خدماتی وجدیدالورود
۶-نظارت بر مبارزه با ناقلین:
- گزارش مشکلات وارایه پیشنهادات در راستای بهسازی محیط بیمارستان به منظور مبارزه با ناقلین به مقامات بالاتر
- تهیه سموم حشره کش وجونده کش واستفاده از آنها بر حسب ضرورت در بخش ها
- توزیع سمپاش دستی (کوچک ) بین کلیه بخش برای انجام سمپاشی های محدود وموضعی در بخش ها
- تاکید بر رعایت اصول بهداشتی ومدیریت محیط بعنوان پایدارترین روش مبارزه با ناقلین 
۷-نظارت بر سمپاشی وکاربرد سموم وتله در بیمارستان :
- نظارت بر عقد قرارداد با شرکت های مجاز سمپاشی وپایش عملکرد انها
- نظارت بردفع صحیح واصولی فاضلاب بیمارستان:
- بازدید روتین از حوضچه های آشغالگیر ودانه گیر وتاکید بر نظافت وپاکسازی آنها
- درحال حاضر فاضلاب بیمارستان به شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فارسان پمپاژ ونهایتا به تصفیه خانه این شهر میریزد
- با توجه به شیب طبیعی بیمارستان به محض توسعه شبکه فاضلاب به شهرک فرهنگیان می بایست فاضلاب بیمارستان به آن متصل گرددچون پمپاژفاضلاب در حال حاضر مستلزم هزینه زیاد بوده وروش مطمئنی نیست
۸-نظارت بربهداشت محیط بیمارستان:
- بازدید روتین از بخش ها هنگام تعویض شیفت ها
- بازدید ازمحوطه –سردخانه جسد –کلینیک تخصصی –وسایر قسمت های بیمارستان وگزارش نواقص بهداشتی به مسئولینگزارش کم کاری یا سهل انگاری پرسنل خدماتی به مسئولین
- ارائه پیشنهاد وراهکارهای مناسب به منظوربهبود وضعیت بهداشتی بیمارستان به مسئولین
۹-مشارکت در طرح ارتقاء حاکمیت بالینی :
- طراحی وتکمیل فرم نظرسنجی از مردم وگزارش به مقامات در راستای اجرای طرح حاکمیت بالینی
- طراحی وتکمیل چک لیست بازدید بهداشت محیطی از بخش ها در راستای اجرای این طرح مذکور
- ارایه راهکار وپیشنهاد به صورت مکتوب جهت تعالی خدمات بالینی 
- گزارش مشکلات مشهود در بخش ها وواحدهای مختلف ودغدغه های مردم منظور افزایش رضایتمندی ارباب رجوع
۱۰­-مشارکت در طرح تکریم ارباب رجوع
- تهیه وتکثیرفرمهای نظر سنجی ارباب رجوع وتکمیل آنها توسط مردم بعنوان بازرس این طرح
- گزارش نتایج نظر سنجی به ریا ست بیمارستان
- گزارش نارضایتی ها ودغدغه های مردم به مقامات
- ارایه راهکار های مناسب جهت رضایتمندی مردم به مدیر یا رییس بیمارستان
۱۱-عضویت در کمیته های شهرستانی:
- کمیته جامعه ایمنی
- کمیته بهداشت روان
- کمیته زئونوز (بیماری های مشترک انسان ودام)
- عضو کمیته پیشگیری ومبارزه با سل-کمیته شهرستانی پیشگیری ومبارزه با بیماریهای روده ای وپیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر-ایدزو...
۱۲-عضویت در کمیته های داخلی بیمارستان:
عضویت در کمیته های:مدیریت بحران-عفونت های بیمارستانی-اخلاق پزشکی-دارو وتجهیزات-انتقال خون-حاکمیت بالینی-بهداشت محیط-بهره وری-تیم ارزیابی-اعتبار بخشی-تغذیه
۱۳-نماینده مدیریت در شورای اسلامی کار
۱۴-توجیه وآموزش کلیه نیروهای جدیدالورود
۱۵-برگزاری جلسات آموزشی برای همکاران اعم از پرستاری –خدماتی و...
Template settings