نوبت دهی اینترنتی درمانگاه


بیانیه ماموریت مرکزآموزشی و درمانی حمایت مادران شهید اکبر آبادی (Mission Statement)

آموزش و درمان بیماری های زنان ، زایمان ، نازایی و نوزادان با استفاده از دانش و فناوری های پیشرفته مطابق با اصول اعتباربخشی  و ایمنی بیمار.

 

چشم انداز مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبر آبادی (vision)

یکی از برترین مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و تولید دانش در زمینه بیماریهای زنان، زایمان، باروری، ناباروری و نوزادان کشورتا سال 1405

 

ارزش‌های مرکز (Values)

  • حفظ کرامت و حقوق انسانی بیماران و کارکنان
  • عدالت در دسترسی به خدمات
  • رعایت اصول اخلاق پزشکی و اسلامی
  • رعایت اصول و استانداردهای زیست محیطی
  • کار تیمی و مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری ‌های سازمانی
  • یادگیری مستمر و بهبود مداوم کیفیت خدمات
Template settings