نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

بیمه های طرف قرارداد:

 بیمه های بستری

 

تأمین اجتماعی تأمین اجتماعی مستمری بگیر تأمین اجتماعی ونتیلاتور تأمین اجتماعی فوتی  
سلامت کارمندی

سایر اقشار

 

سایر اقشار اتباع

 

سایر اقشار نظام ارجاع

ایرانیان

روستایی

 

روستایی نظام ارجاع

نیروهای مسلح        

 

 

 

سرپایی

 

تأمین اجتماعی
خدمات درمانی
نیروهای مسلح

 Template settings