نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد ترخیص و بیمه گری

نام و نام خانوادگی مسول واحد : منیره اصغری

1- آموزش پرسنل بخش های مختلف بیمارستانی در جهت ثبت کلیه خدمات انجام شده به بیمار و واحد های سرپایی و بستری

2- پیگیری در خصوص مطالبات از بیمه ها

3- پیگیری در خصوص علل کسورات و شناسایی علل آنها و بازگشت آنها به مسئولین هر بخش در کاهش هر چه بیشتر کسورات

4- تهیه گزارش ماهانه کارکرد پزشکان و پروسیجرها و خدمات انجام شده برای بیماران

5- برنامه بازدید از بخشهای بیمارستان و نظارت بر حسن اجرای عملکرد بخشها

6- جلسات مداوم با واحدها ی مختلفی همچون داروخانه ، آزمایشگاه ، ،آشنایی با برنامه HIS

7- دریافت مابه التفاوت از بیمار در خصوص دارو و لوازم مصرفی که در تعهد سازمان های بیمه گر نمی باشد

8- تهیه جداول هزینه و درآمد بخشهای بیمارستانی

9- تهیه درصد کسورات به صورت ماهانه

10- ارسال صورتحسابها به سازمان های بیمه گر در فرصت تعیین شده

11- کنترل اسناد بیمه ای به منظور جلوگیری از کسورات و افزایش درآمدی

12- نظارت بر حسن اجرای قوانین شورای عالی بیمه با بررسی کسورات سازمان های بیمه گر

13- سازمان دهی فعالیتهای مربوطه به واحد درآمد و تقسیم مسئولیت

14- اتخاذ راه کارهای عملیاتی به منظور افزایش درآمد

15- ارسال آمارهای مالی (بصورت دوره های روزانه آمارCMC , و یک ماهه آمار HSE و ۶ ماهه مثل مصدومین ترافیکی ، و نیازمندان به معاونت درمان و وزارتخانه.

Template settings