نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد حراست

نام و نام خانوادگی : سیده نادیا هاشمی

به طور کلی، فعالیت واحد حراست در چهار حوزه ذیل تعریف می گردد:

 1. حفاظت پرسنلی

 2. حفاظت فیزیکی

 3. حفاظت اسناد

 4. حفاظت IT

شرح وظایف حفاظت پرسنلی:

 • جلوگیری از نفوذ و توطئه عوامل بیگانه داخلی و خارجی.

 • ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی.

 • اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان دستگاه.

 • شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه.

 • تعیین صلاحیت پرسنل جهت تردد به اماکن دارای طبقه بندی حفاظتی.

 • تعیین صلاحیت پرسنل برای انتصاب مشاغل حساس.

 • تعیین صلاحیت پرسنل جهت مأموریت خارج از کشور.

 • تعیین صلاحیت پیمانکاران.

 • صدور بخشنامه و دستورالعمل در خصوص رعایت موارد امنیتی.

 • شناسایی فرصت ها، تهدیدها، تخلفات و آسیب ها.

 • شناسایی کانون های بحران و عوامل نارضایتی.

 • اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از:

  الف) بروز عوامل ایجاد نارضایتی
  ب) تشکیل کانون های بحران
  ج) تهدید های امنیتی

 • دعوت و ارشاد افراد بر اساس وظایف محوله.

 • ایجاد بایگانی پرسنلی به منظور تشکیل و نگهداری پرونده های حفاظتی کارکنان دستگاه.

شرح وظایف حفاظت اسناد:

 • برنامه ریزی و تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده.

 • استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه و مخازنسوالات.

 • ایجاد بایگانی منظم موضوعی و پرسنل و تعیین چگونگی نگهداری و حراست از اسناد.

 • طبقه بندی اسناد و مدارک بر حسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند.

 • انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از افشاء غیر مجاز مذاکرات و صورت جلسه ها.

 • تهیه و تنظیم، تکثیر و نسخه برداری نامه های طبقه بندی شده و دستورالعمل ها با نظر مسئول مستقیم.

 • تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانی، ارسال و مراسلات و گردش اسناد.

 • دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمانهای مختلف و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوط

 • صدور کارت تردد و شناسایی پرسنل و کد نمودن آن.

Template settings