نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد حضور و غیاب

نام و نام خانوادگی : قاسم ستوده

۱- ثبت مرخصی روزانه و ساعتی(استحقاقی_ استعلاجی) کلیه پرسنل اداری واعضاءهئیت علمی

۲- ثبت ماموریت روزانه کلیه پرسنل

۳- نامه قطع حقوق مرخصی زایمان و استعلاجی پرسنل قراردادی و اعضاء هئیت علمی پیمانی به امور مالی

۴- حکم مرخصی زایمان و استعلاجی پرسنل(رسمی- پیمان و قراردادی) واعضاء هئیت علمی

۵- ارسال گواهی پزشکی استعلاجی پرسنل پیمانی و رسمی و اعضاء هئیت علمی رسمی به مرکز بهداشت غرب اهواز جهت تایید

۶- نامه بازخرید مرخصی های بازنشستگی پرسنل رسمی و اعضاء هئیت علمی به امور مالی

۷- اعلام ذخیره مرخصی هر ساله پرسنل رسمی و پیمانی

۸- اعلام مانده مرخصی و ذخیره مرخصی اعضاء هئیت علمی رسمی و پیمانی

۹- اعلام مانده مرخصی سالانه کلیه پرسنل به واحدهای مربوطه

۱۰- اعلام شروع به کار کلیه پرسنل و اعضاء هئیت علمی بعد از مرخصی زایمان و استعلاجی به امور مالی

۱۱- اعلام مانده ذخیره مرخصی پرسنل رسمی و پیمانی قبل از موعد بازنشستگی به اعضاء

۱۲- لغو حکم مرخصی پرسنلی که کلیه مرخصی های آنها بازخرید می شود(تاییدیه از طرف شورای اداری و مالی)

۱۳- نامه اخطار به پرسنل قراردادی و خوشنام که مازاد سی روز مرخصی استفاده کرده اند

۱۴- حکم مرخصی استحقاقی بازنشستگی پرسنل رسمی

۱۵- ثبت تخفیف مرخصی تابستانه

۱۶-  معرفی پرسنل به سیستم حضور و غیاب

۱۷- اسکن چهره پرسنل جهت ساعتهای چهره نگاری

۱۸- همکاری با کارگزینی هیات علمی در ارتباط با مرخصی اعضا هیات علمی

۱۹-  همکاری با اداره بازنشستگی جهت بازخرید مرخصی استحقاقی پرسنل   

۲۰-  همکاری با کارگزینی اداری در ارتباط با اطلاعات ذخیـره مرخصی جهت انتقال

Template settings