نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد حقوق و دستمزد

نام و نام خانوادگی : حمید رضا خدامی

1. ورود اطلاعات پرسنل در سیستم حقوق ودستمزد

2. دریافت اطلاعات کارکرد ماهیانه پرسنل از واحد اداری و ورود اطلاعات در برنامه حقوق و دستمزد

3. تهیه وتنظیم لیست دارایی حقوق و ارسال به خزانه جهت واریز حقوق طبق بند و

4. تنظیم سند حسابداری حقوق و دستمزد ماهیانه

5. محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل بر اساس حکم های کارگزینی و محاسبات کسورات مانند حق بیمه،مالیات،وام و مساعده و…پرسنل و حقوق معوق براساس مدارک مثبته موجود

6. تهیه و تنظیم  فیش حقوق پرسنل و ارسال به وب و تهیه دیسکت بانک و واریزسایر مزایا به حساب پرسنل

7. محاسبه  و پرداخت اضافات حقوق مانند حق ماموریت،اضافه کارطبق لیست ارسالی از واحدها

8. محاسبه و تهیه لیست پس انداز پرسنل و ارسال لیست به بانک جهت واریز به حساب سهم کارمند و کارفرما

9. جمع آوری و نگهداری اسناد ومدارک و احکام پرینت شده از سیستم  و قطعی کردن احکام و ارسال به بایگانی

10. دریافت لیست های حق التدریس و آماده کردن لیست پرداختی طبق واحدهاوپایه اساتید و پرداخت آن

11. کنترل انتقال اطلاعات احکام پرسنل تحت پوشش به سیستم حقوق و دستمزدودریافت و کنترل لیستهای کسورات قابل اعمال درمحاسبات حقوق ماهیانه پرسنل شرکت

12. کنترل در انجام محاسبات نهایی وتائید لیستهای ماهیانه حقوق

13. کنترل اسناد حسابداری و لیستهای صادره حقوق،بیمه و مالیات

14. کنترل در انجام محاسبات مزایای پایان خدمت کارکنان قراردادی

15. هماهنگی با واحد خزانه جهت ارائه بموقع اطلاعات پرداخت حقوق

16. هماهنگی و تحویل دیسکت بانک و اخذ رسید براساس آیین نامه داخلی شرکت

17. همکاری لازم با حسابرسین داخلی و همکاری با ممیزین و حسابرسان مالیالتی و همکاری با حسابرسان سازمان تامین اجتماعی

Template settings