نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد حقوق گیرنده خدمت

نام و نام خانوادگی : افسانه گنجی

1- جمع آوری و ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات مراجعین به مجتمع در قالبی نظامی کارآمد، حتی المقدور به موارد حاصله رسیدگی نموده و نتایج حاصله را به صورت تحلیل شده به مدیر واحد به صورت ماهیانه گزارش نماید.

2- رضایت سنجی از بیماران:یکی از وظایف این دفتر ،به صورت مستمر نظرات بخشی از مراجعین به مجتمع که نمونه قابل اتکای آماری از کل مراجعین باشند به جمع آوری نموده و نتایج تحلیلی آن را به صورت ماهیانه به مدیر واحد نظارت بر درمان گزارش نماید.

3-  تدوین و بازنگری سالیانه خط مشی های رعایت حقوق گیرندگان خدمت
4-  ارزیابی مستمر سنجه های رعایت حقوق گیرندگان خدمت در حوزه الف) اطلاع رسانی و ارتباطات       ب) تسهیلات و حمایتها
5-  نظارت بر حسن اجرای سنجه های رعایت حقوق گیرندگان خدمت
6-  استخراج نتایج ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن و ارجاع به مسئولین مربوطه
7-  انجام نظرسنجی مستمر تلفنی از واحدهای پاراکلینیک و درمانگاهها ، بخشهای بستری و اورژانس ها و اورژانس زایمان درحیطه های پزشکی ،پرستاری و رفاهی با پرسشنامه های جداگانه هر سه ماه یک بار
8-  تجزیه و تحلیل نتایج نظرسنجی و ارجاع آن به روسا و سرپرستاران بخشها و رئیس مجتمع و معاونین پشتیبانی و درمان هر سه ماه یک بار
9-  نظرسنجی حضوری و مصاحبه با بیماران و استخراج مشکلات و مکاتبه با مسولین مربوطه هر سه ماه یک بار

Template settings