نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد خدمات

نام و نام خانوادگی : لیلا رفیقی

1- هماهنگی امور پرسنل خدماتی بیمارستان

2- مشخص کردن شرح وظایف پرسنل خدماتی
3- پیگیری نظافت واحد های مختلف بیمارستان

Template settings