نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 

درمانگاه زنان

در این درمانگاه خدماتی از قبیل : شرح حال گیری -کنترل فشارخون - معاینه داخلی  زنان -کشیدن بخیه ها بعد جراحی های زنان و درمان عفونت بخیه -درمان عفونت های زنان -کولپوسکوپی (نمونه برداری از دهانه رحم) -پایپل (نمونه برداری از بافت رحم) -پاپ اسمیر-فریز و کرایو - برداشتن پولیپ اندو سرویکس -خروج آیودی – تستHPV ارائه می گردد.

 

نام پزشک

ایام هفته

خانم دکتر مختاری - خانم دکتر محمدیان - خانم دکتر علیزاده - خانم دکتر فاکهی - خانم دکتر مظلومی - 

روزهای یکشنبه
 از ساعت ۸ الی ۱۲.۳۰

خانم دکتر جاودانی مسرور ، خانم دکتر مظلومی ، خانم دکتر اعزازی

خانم دکترمحمدیان ، خانم دکتر علیزاده

کلینیک ویژه:  هر روز از ساعت ۱۳ الی ۱۷
جهت تعیین وقت روزانه به پذیرش مراجعه گردد

Template settings