نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 اهم وظایف و فعالیت های سرپرستاران

سرپرستار مرکز آموزشی بهداشتی ،درمانی پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری ، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را بر عهده دارد.

شرح وظایف:

۱-   بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت .

2-  نظارت و کنترل مستمربر رفتار شغلی کادر پرستاریتحت سرپرستی

3-  ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی

4- ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوط به مسئولین ذیربط

5- ارزشیابی مستمر کارکنان تحت سرپرستی بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی

6- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت

7- تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان .

8- شرکت در جلسات برنامه ریزی شده طبق دستور مقام مافوق

9- پاسخگویی به مراجع مختلف در رابطه با بخشبا توجه به اختیارات

10- بکار گیری نرم افزارهای ابلاغی توسط وزارت متبوع از جمله سامانه هوشمند پرستاری

11- تهیه و ارسال گزارش عملکرد در دوره های 6 ماهه و یک ساله به مدیر خدمات پرستاری

12- کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی

13- همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم

14- مشارکت در برنامه های ارزیابی نظیر اعتبار بخشی

15- محاسبه تعداد نیروهای انسانی مورد نیاز و ارائه درخواست به مدیر پرستاری

16- آموزش ، برنامه ریزی و نظارت بر نحوه ارائه خدمات پرستارینیروهای جدید الورود

17- مشارکت در برنامه های ابلاغی وزارت بهداشت ار جمله : اعتبار سنجی - ایمنی بیمار ، دوستار کودک و ....

 

 

 

 

 

 

 

 

Template settings