نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 اهم وظایف و فعالیت های سوپر وایزر بالینی

سرپرست پرستاری (سوپروایزر) مرکز آموزشی ، درمانی ، بهداشتی پرستاری است که مسئولیت نظارت مستقیم بر ارائه خدمان تشخیصی ، بالینی و مراقبتی را بر عهده دارد.

1-نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی

2- نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات بالینی و مراقبتی مبتنی بر شواهد و استانداردها با استفاده از ابزار مناسب

3- بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات و ارائه گزارش

4- ثبت حوادث و وقایع غیر مترقبه و تهیه آمار

5- مشارکت در ارزشیابی مستمرکارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی

6-تهیه و تنظیم گزارش بازدید ها از نظر کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت

7- ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرستاری در مورد نیازها 

8- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت

9- همکاری با مدیر خدمات پرستاری در تعیین خط مشی ها ، ارزیابی ، توزیع و انتصاب نیروی انسانی

10شرکت در کلیه جلسات برنامه ریزی شده تعیین شده توسط مقام مافوق

11- پاسخگویی به مراجع مختلف در رابطه با مرکز با توجه به اختیارات و مسئولیت ها

12- مشارکت در شناسایی نیازهای آموزشی کادر پرستاری و ارائه گزارش به مدیر خدمات پرستاری و هماهنگی با سوپروایزر آموزشی جهت آموزش

13- مدیریت برخی از داروهای خاص از جمله داروهای مخدر در طول شیفت بر حسب خط مشی بیمارستان

14- مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستان

 

Template settings