نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های سوپروایزر کنترل عفونت

نام و نام خانوادگی : فاطمه صفری

1- شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

2- بکارگیری نتایج پژوهشها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی

3- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی

4- شرکت در جلسات و دوره های آموزشی و توجیهی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود.

5- تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت.

6- ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.

7- نیاز سنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونت های بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت.

8- بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم.

9- تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت های بالینی جهت بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت.

10- نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور.

11- نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود.

12- همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود.

13- شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه

14- نظارت بر رعایت بهداشت دستها طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت ، اندازه گیری میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان و پزشکان

15- مدیریت مواجهه کارکنان با عوامل خطرناک شغلی

16-کنترل پوشش های محافظتی کادر خدمات و کادر درمان اعم از پرستاری و پیراپزشکی

17- همکاری در کنترل نتایج کشت ها و بررسی میزان مقاومت به آنتی بیوتیک

18- انجام ممیزی سنجه های اعتبار بخشی کنترل عفونت و همکاری در اجرای این سنجه ها

19- نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی

20- شناسایی و مدیریت سریع طغیان عفونت بیمارستانی

21- ارزیابی محصولات جدید مورد استفاده در درمان از نظر کنترل عفونت و تایید یا رد خریداری این محصولات

22-  ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر پرستاری در مورد نیازها و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

23- همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت

24- مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی

25- شرکت در برنامه های مرتبط با توجه به نظر مافوق

26- ارائه گزارشات دوره ای به سیستم های بالا دست

27- نظارت بر تفکیک پسماندهای پزشکی

28- مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان

 

Template settings