نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های سوپر وایزر آموزشی

نام و نام خانوادگی : فاطمه بخشی

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی - درمانی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد.

شرح وظایف 

1- نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سرپرستی 

2- شناسایی و تعیین اهداف آموزشی/تعیین نیازهای آموزشی/اولویت بندی نیازهای آموزشی

3- تدوین برنامه های آموزشی مستمرو مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان

4- تعیین و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

5- ثبت و گزارش کلی فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

6- کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

7- تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی

8- مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان

9- هدایت و تشویق کادر پرستاری در جهت کسب امتیازات آموزشی لازم

10- ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده و اطلاع به فراگیران و مسئولین و استفاده از نتایج اثر بخش آموزشی

11- بکارگیری نتایج ارزیابی رضایت مندی کارکنان و مددجویان در برنامه های آموزشی

12- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان

13- مشارکت در کمیته آموزش و پژوهش و گزارش فعالیت های آموزشی به مسئولین

14- ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری

15- تهیه و گزارش عملکرد مطابق با رنامه آموزشی

16- طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت

17- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه پرستاری و مامایی

18- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

 

Template settings