نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های صندوق 

1-دریافت وجه نقد از بیماران

2-تکمیل رسید صندوق سرپایی و بستری

3-محاسبه درآمد نقدی بصورت روزانه

4-جدا کردن رسید صندوق ها و ارسال یک نسخه به واحد درآمد بیمارستان

Template settings