نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد فناوری اطلاعات سلامت

نام و نام خانوادگی : خدیجه راسخ

 • ایجاد هماهنگی بین کارکنان اداره فناوری اطلاعات سلامت با سایر قسمتهای بیمارستان
 • پاسخگویی به مراجعین و پاسخ به مکاتبات مربوط به پزشکی قانونی و سایر مراجع و ارگانها با استفاده از سوابق واطلاعات پزشکی
 • عهده دار بودن مسئولیت کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و تنظیم صورتجلسه کمیته و شرکت در کمیته های بیمارستانی
 • نظارت بر بررسی کمی وکیفی پرونده ها و انتخاب تعدادی از آنها بر اساس ضوابط تعیین شده جهت ارجاع به کمیته مدیریت اطلاعات سلامت
 • پیگیری و بررسی درباره روش های کار، وسایل ، جا و مکان واحد مدیریت اطلاعات سلامت
 • نظارت بر بروز نگه داشتن سامانه های مرتبط با مدیریت اطلاعات سلامت
 • نظارت بر تهیه و تنظیم آمارهای ماهانه و سالانه از بیماران و شاخص های مربوطه
 • نظارت بر نحوه صحیح کدگذاری و ثبت کدهای بیماری ها و اقدامات مربوطه در سیستم اطلاعات بیمارستانی براساس آخرین ویرایش ICD
 • کنترل و نظارت بر انجام امور بایگانی پرونده ها در واحد مدیریت اطلاعات سلامت براساس روشهای تعیین شده در جهت اصلاح سیستم بایگانی مطلوب در جهت بازیابی سریع اطلاعات
 • اقدام و پیگیری امور مربوط به راکد نمودن پرونده ها طبق ضوابط و مقررات
 • بررسی و تحقیق درباره بهبود فرمهای مدیریت اطلاعات سلامت و عهده دار بودن کمیته تدوین و ساماندهی فرم ها
 • نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارزشیابی آنها و به روز نمودن اطلاعات آنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی کنترل

 

Template settings