نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد مددکاری

نام و نام خانوادگی :افسانه گنجی

1 .شناسایی بیماران نیازمند خدمات حمایتی و مددکاری با راند روزانه بخش ها

2 .ارائه خدمات حمایتی به بیماران بدون سرپرست، مجهول الهویه، تحت پوشش سازمان ها و موسسات خیریه، افراد معلول، بیماران خاص و صعب العالج، موارد خودکشی، زندانی، کودک آزاری، معتاد و بی خانمان

3 .بررسی مشکالت مالی و بیمه بیماران و افزایش آگاهی بیمار نسبت به بیمه و نحوه استفاده از آن

4 .ارائه خدمات مشاوره ای به بیمار و خانواده وی جهت حمایت های بهداشتی درمانی بیمار

5 .ارزیابی روانی- اجتماعی با هدف شناخت وضعیت روانی- اجتماعی بیماران نیازمند به خدمات تخصصی روانشناسی و ارجاع به روانشناس بیمارستان

6 .ارتباط وجلب همکاری با منابع اجتماعی موجود در جامعه ) دولتی و غیردولتی( و بهره گیری از آنان به نفع بیماران و خانواده آنان

7 .تخفیفات پرسنل

8 .ثبت تخفیفات نیازمندان در سامانه وزارتخانه

9 .ثبت تخفیفات بیماران خاص در سامانه وزارتخانه

10.پیگیری امور مربوط به نوزادان و بیماران رها شده در بیمارستان و هماهنگی با اورژانس اجتماعی بهزیستی جهت تعیین تکلیف بیماران

11 .پیگیری امور مربوط بیماران اعزامی و تماس با بیمارستان مقصد و بیمار جهت مراجعه و تسویه حساب با بیمارستان

12 .برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن و جلب افراد خیر و موسسات و نهادها درخصوص همکاریهای بهداشتی درمانی

13 .مشارکت در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف مددکاری اجتماعی در ارتقاء ارائه خدمات به ارباب رجوع

Template settings