نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های مدیر امور مالی

نام و نام خانوادگی : اکبر کریم زاده

1- تهیه و تدوین صورت­های مالی بیمارستان از طریق نظارت مستمربر عملیات امور مالی، محاسباتی، نگهداری و تنظیم حساب بر اساس آیین نامه مالی – معاملاتی دانشگاه­ها، مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و ضوابط مربوطه، صحت و سلامت آن­ها و تهیه گزارشات مالی – مدیریتی

2- اعمال نظارت بر اجرای قانون و مقررات حاکم بر عملیات مالی بیمارستان

3- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه­ها و سپرده­ها و اوراق بهادار و نظارت بر وصول به موقع درآمدهای بیمارستان

4- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی­های بیمارستان (مسئولیت نظارت بر نحوه استفاده از اموال منقول و غیر منقول متضامنأ بر عهده رئیس بیمارستان و رئیس امور مالی می­باشد.

5- پیگیری و بروزرسانی مانده حساب­های سنواتی

6- مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت­ها با آیین نامه مالی – معاملاتی دانشگاه

7- کنترل و امضاء قراردادهای بیمارستان

8- نظارت بر عملکرد واحد درآمد (صندوق پذیرش – تسویه و ترخیص – سوپروایزر کامپیوتر به منظور تعیین سطح دسترسی پرسنل در نرم افزارهای مالی)

9- مدیریت بر منابع مالی و تلاش درجهت وصول مطالبات و اولویت بندی هزینه ها

10- پاسخگویی مالی به حسابرس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و مدیر امور مالی دانشگاه و سایر سازمان­های دولتی

11- نظارت بر حسن اجرای وظایف زیرمجموعه و آموزش کارکنان جدیدالورود و کسب رضایت و احترام به ارباب رجوع
12- تعامل و مشاوره با ریاست بیمارستان دراتخاذ تصمیمات علمی و محاسبه­ی قیمت تمام شده­ی خدمات

13- نظارت بر بایگانی اسناد و مدارک مالی و حسابداری

14- شرکت در جلسات و انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

 

Template settings