نوبت دهی اینترنتی درمانگاه
معرفی / اهم وظایف و فعالیت های مدیر پرستاری
 
نام و نام خانوادگی : فروزان برار پور
 
مدیر خدمات پرستاری در مراکز بهداشتی ، درمانی پرستاری است که اداره واحد پرستاری مرکز را به عهده دارد. این فرد با پیشنهاد و هماهنگی مدیر / رییس اداره پرستاری دانشگاه و رییس بیمارستان تعیین می گردد.
 
شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:
 
 
1. برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان
2. گردآوری اطلاعات از :
- مرکز شامل : نمودار سازمانی مصوب ، هدف ، نوع فعالیت ، گزارشات ماهانه و سالانه ، گزارش حسابرسی پرستاری ، پرونده های کارکنان ، مصاحبه با کارکنان
- مددجویان: بر حسب نوع بستری ، نیاز مراقبتی ، خدمات ارائه شده
- منابع شامل نیروی انسانی ( پرستاران ، تکنسین ها ، کارشناسان اتاق عمل و هوشبری ، کمک پرستاران و کمک بهیاران و ...)
3. نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
4.  مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز با واحد مدیریت بیمارستان و امور مالی
5. برنامه ریزی و مشارکت در برنامه های کنترل عفونت مرکز
6. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحد های ذیربط برای ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
7. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی
8. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحد ها 
9.تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه برای حل مشکلات واحد های ذیربط با بهرمندی از فن آوری های علمی حل مساله 
10. تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات 
11. بکارگیری و تشویق استفاده از نرم افزارهای ابلاغی توسط مزارت متبوع
12. پیگیری امور فرهنگی و حرفه ای  و انجام تشریفات رسمی و اجتماعیبه عنوان نماینده پرستاری
13. شرکت در جلسه مدیران اجراییمشارکت فعال در برنامه های اعتبار بخشی ، ایمنی بیمار ، دوستدار کودک ، بحران و مدیریت خطر
14. نظارت بر آموزش و پایش عملکرد نیروهای جدیدالورود
15. نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر و سایر داروها
16. نظارت و مشارکت بر نحوه توزیع کارانه و سایر پرداختی های کادرپرستاری و مامایی
17. سازمان دهی جلسات منظم با سرپرستاران ، سوپروایزرها و سایر پرسنل به منظور بررسی عملکرد
18. ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزش بالینی دانشجویان گروه پرستاری با مشارکت دانشکده های پرستاری و مامایی
 
Template settings