نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های معاون آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی : دکتر مژگان جاودانی مسرور

بخش اول: ارتقا ساختار آموزشی بیمارستان ها

1-برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش بیمارستان

2-برنامه ریزی و نظارت بر ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی موجود بیمارستان

3-پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزش و پژوهش

4-نظارت بر اجرای انجام برنامه ها و مقررات آموزشی در بخش های بالینی و درمانگاه ها

5-تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی هیات عملی و دانشجویان در بالین

6-برنامه ریزی و نظارت بر اجرای اخلاق پزشکی و ایمنی بیمار در بخش ها

بخش دوم: امور هیات علمی بالینی در بیمارستان ها

1-نظارت بر حضور کمی و کیفی و فعالیت اعضای هیات علمی بالینی در بخش های آموزشی

2-نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیئت علمی بالینی در بخش های مختلفت

3-نظارت و تنظیم زمان بندی نحوه ی شرکت در کارگاه های آموزشی و پژوهشی

4-نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی

5-نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش ها و اعضای هیئت علمی بالین

6-فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی- پژوهشی اعضای هیئت علمی،دانشجویان و پرسنل درمانی علاقه مند به حیطه های آموزشی و پژوهشی

بخش سوم: تجهیزات آموزشی

1-تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها

2-نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان

3-نظارت بر تنظیم برنامه های استفاده از فضای آموزشی(سالن کنفرانس و کلاس های درس)

4-تجهیز واحد سمعی و بصری جهت به کارگیری از روش ها و تکنولوژی های جدید و تهیه و سایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاس های درس

بخش چهارم: آموزش گیرندگان شامل :کارآموزان و کارورزان

1-کنترل و نظارت بر معرفی نامه ها ی آموزشی و معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان ها

2-دریافت برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان از گروه های مربوطه و هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان بر اساس ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستان ها

3-نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزش در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی

4-نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان ساعات مقرر،داشتن اتیکت،لباس فرم و اراستگی ظاهر متناسب با محیط آموزشی

6-نظارت و تایید نمرات کارآموزی و کارورزی دانشجویان و تحویل به آموزش دانشکده

7-برنامه ریزی کنفرانس هفتگی با محوریت اپیدمی بیماری ها

بخش پنجم: در رابطه با ارتباطات

1-تشکیل و اداره کمیته های آموزشی و پژوهشی بیمارستان(با حضور ریاست بیمارستان،روسای بخش ها و مدیران مرتبط)،کمیته های دانشجویی،کارآموزی و کارورزی

2-شرکت در جلسات معاونین آموزشی-پژوهشی بیمارستان های دانشکده در جهت هماهنگی در امر آموزش و پژوهش

3-ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت های بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری،آزمایشگاه و...

4-تنظیم فعالیت آموزشی و پژوهشی بیمارستان و تهیه گزارش فعالیت های آموزشی برای مراجع بالاتر

 

Template settings