نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های مدیر اجرایی

نام و نام خانوادگی : مهندس حسن مهرجو

1- مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان

2- انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخش های مختلف بیمارستان

3- هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان

4- هماهنگی و نظارت برعملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان،بخش های اداری،مالی،بالینی،پزشکی و پیراپزشکی

5- شرکت در جلسات هیات رئیسه،تحول اداری،آموزش،کمیته های بیمارستانی و غیره

6- تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

7- کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی ازبیمارستان

8- تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان

9- تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد-راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

10- نظارت کلی به چگونگی مصرف مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

11- ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها و عملیات کلیه واحدهای سرپرستی

12- تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنماایی آنان

13- ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

14- نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

15- شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه

16- مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخش های مختلف بیمارستان

17- ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش

18- هماهنگی با مترون بیمارستان در بخش های درمانی و واحدهای مربوطه

19- هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی،مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخش های مربوطه

20- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان

21- پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر

22- پیگیری جهت تهیه لیست هاتی پرداختی پرسنلی و پرداخت به موقع

23- پیگیری جهت رضایتمندی،مددجو،همکاران و خانواده تحت سرپرستی

24- نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی

25- نظارت برحسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

26- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

27- سازمان دهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

28- صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه

29- نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

30- شرکت در سمینارها، کمیسیون ها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق

31- مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرححهای تهیه شده و جاری در واحدها

32- جمع اوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط به پیرامون آن جهت مقام مافوق

33- بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط خرید،توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

34- برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیت های مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضرروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

 

Template settings