نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

دکتر آرش بردبار

ریاست مرکز

مهندس حسن مهرجو

مدیر مرکز

دکتر علی معذوری

مدیر درمان مرکز

محمد فضایی

رئیس واحد مدیریت منابع انسانی

اکبر کریم زاده

رئیس اداره حسابداری

دکتر مژگان جاودانی مسرور

معاون آموزشی و پژوهشی مرکز

فروزان برارپور

مدیر پرستاری

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                 

                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                

               

 

                                      

 

 

 

 

 

Template settings