نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

آقای دکتر آرش بردبار

مدیر عامل مرکز 

 

 آقای مهندس حسن مهرجو

معاون اجرایی مرکز    

 

خانم فروزان برارپور

           مدیر پرستاری          

 

خانم دکتر مژگان جاودانی مسرور

معاون آموزشی و پژوهشی مرکز     

      آقای دکتر علی معذوری

مدیر درمان مرکز

 

 آقای محمد فضایی

رئیس واحد مدیریت منابع انسانی

 

 

خانم نوشین مشیری

رئیس اداره حسابداری

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                 

                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                

               

 

                                      

 

 

 

 

 

Template settings