نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 اهم وظایف و فعالیت های هوشبری

1) دریافت برنامه تقسیم کار از سر پرستار اتاق عمل

2) کنترل و اطمینان از صحت عملکرد و کارایی دستگاه ها و تجهیزات بیهوشی به خصوص گازهای بیهوشی هر گونه نقص و خرابی احتمالی به سرپرستار و تکمیل فرم مربوطه

3) کنترل و اطلاع از وجود داروهای مورد نیاز و سایر تجهیزات مصرفی مرتبط با بیهوشی و گزارش موارد نا کافی یا کمبود ها به سر پرستار و تکمیل فرم مربوطه

4)آماده نمودن کلیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز بیهوشیطبق لیست عمل جراحی در هر شیفت کاری

5) رعایت روش های استریلیزاسیون و ضد عفونی و کاربد آنها طبق خط مشی کنترل عفونت بیمارستان

6) کنترل دستگاه دی سی شوک برای اطمینان از صحت عملکرد آن

7) همکاری در اعزام بیمار

8) استقاده از سامانه هوشمند پرستاری جهت ثبت برنامه کاری و سایر امکانات موجود سامانه

 

Template settings