نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

معرفی / اهم وظایف و فعالیت های واحد پذیرش

نام و نام خانوادگی : فاطمه قلی زاده گزور

1- انجام امور پذیرش بیماران

2- اخذ مدارک هویتی(شناسنامه، کارت ملی و غیره) بیمار و وارد کردن کد ملی بیمار در سامانه HIS و استعلام هویت از سامانه ثبت احوال و تایید هویت بیمار در سیستم

3- ثبت اطلاعات هویتی بر اساس کارت شناسایی معتبر و دموگرافی بیمار در سیستم HIS جهت تشکیل پرونده بیماران بستری و سرپائی

4- اختصاص کد شباد به بیماران

5- پذیرش بیماران موقت

6- اخذ رضایتنامه در پشت برگ پذیرش از بیماران بالای 18 سال

7- اخذ رضایتنامه در پشت برگ پذیرش از ولی بیماران مهجور زیر 18 سال

8- پذیرش سرپائی بیماران به صورت قبض ویزیت، NST ، ........)

9-تبدیل پرونده بیماران سرپائی (زیر 6 ساعت ) به پرونده بستری دائم

10-استعلام درمان بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی و نیروها مسلح

Template settings