نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

 اهم وظایف و فعالیت های پرستار ICU

1) ارزیابی کامل بیمار و ثبت آن 

2) تدوین برنامه مراقبتی جهت بیماران بر اساس اهداف ، الویت ها و ثبت آن در پرونده

3) مانیتورینگ کامل سیستم های حیاتی بیمار شامل علا یم حیاتی ، قلب - تنفس – اعصاب مرکزی و محیطی، ثبت آنها و گزارش موارد غیر طبیعی

4) مدیریت راه هوایی

5) رعایت بهداشت دهان و دندان بیمار

6) کنترل و نظارت بر تغذیه بیمار و TPN

7) ارائه مراقبت پرستاری از بیماران ICU

8) انجام لوله گذاری داخل تراشه در صورت لزوم

9) برقراری آرترلاین ( راه شریانی ) و اتصال آن به بیمار و مراقبت از آن

10) مراقبت پرستاری از بیماران متناسب با بیماری زمینه ای

11) مراقبت از پوست و جلوگیری از ایجاد زخم فشاری

12) گرفتن نمونه خون شریانی و تفسیر نتایج آن 

13) ست کردن دستگاه ، اتصال بیمار به ونتیلاتور و تنظیم و کنترل پارامترهای دستگاه

14) تنظیم و به کارگیری دستگاه D.Cشوک در موارد ضروری

15) مراقبت از بیمار تحت تهویه مکانیکی

16) جداسازی بیمار از ونتیلاتور

17) کنترل فشار ورید مرکزی(C.V.P )و برقراری میزان جریان داروهای مورد نیاز با توجه به تجویز پزشک

18) استفاده از تکنیک های آرام بخشی در آرام سازی بیماران 

19) پیاده سازی و ارزیابی برنامه های آموزشی و تغییرات بر اساس نیازهای یادگیری از بیماران ، خانواده

20) همراهی و نظارت حین انتقال جهت اعزام - مشاوره و امور پاراکلینیکی

 
 
 


 
Template settings