نوبت دهی اینترنتی درمانگاه

چارت تشکیلاتی کتابخانه

کتابخانه بیمارستان مطابق ساختار تشکیلاتی بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دارای تشکیلات مشخص از نظر مدیریت، نیروی انسانی، ارائه خدمات و فضای فیزیکی است. مدیریت کتابخانه به طور مستقیم به مدیران بیمارستان و سازمان مادر حسب نیاز و یا بر اساس اعتباربخشی و ارزیابی سالیانه گزارش می دهد.

کتابخانه بیمارستان دارای خدمات منحصر به فرد و تخصصی است، که در زمینه ارائه خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی به کاربران خود پاسخگو است.

Template settings